เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษากรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

วสันต์ ทองไทย |

หน้า 1-8


การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา |

หน้า 9-16


องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สนิท หฤหรรษวาสิน | ไพบูลย์ เกียรติโกมล |

หน้า 17-22


การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | วิกร ตัณฑวุฒโฑ | พนิต เข็มทอง |

หน้า 23-30


การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 โรงเรียนเอกชน

ปิยกมล เปล่งอรุณ |

หน้า 31-38


ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และการจัดการความเครียดของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ | พนิต เข็มทอง | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ | วรัทยา ธรรมกิตติภพ | สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล | ณัฎฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์ |

หน้า 45-52


ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

ฑิฆัมพร โตสำลี | เอกรัตน์ ศรีตัญญู | ลัดดา มีศุข |

หน้า 53-60


การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ทำหน้าที่เจาะเลือดโดยการใช้ Evidence-based learning

วิจิตร วงค์ล่ำซำ | สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ | โสภณ สิริสาลี | ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ | กุลนารี สิริสาลี |

หน้า 63-70


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University