เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมายระหว่างปี พ.ศ. 2526-2529 กับปี พ.ศ. 2543-2546

พิชณี โสตถิโยธิน |

หน้า 646-653


การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาลาวระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |

หน้า 654-664


การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | พระมหาประเสริฐ มะลิซ้อน |

หน้า 665-672


การวิเคราะห์คดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน: ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2520-2547

นรินทร์ นำเจริญ |

หน้า 683-690


การศึกษาความแตกต่างทางเพศในวัยรุ่นและข้อดี-ข้อเสียในการทำกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ภัทร ชาญวิชา |

หน้า 691-698


พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิง

จอมภัค คลังระหัด | ชนนิกานต์ บุญนาค | ลลิตา เรืองวิไลเวทย์ |

หน้า 699-705


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University