เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2558 )


วิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์แบบกระชับอันดับสูงสำหรับการลงทะเบียนภาพแบบดิฟฟิวชัน

โสภิดา จิวประเสริฐ | นพดล ชุมชอบ |

หน้า 1-9


วิธีการมัลติรีโซลูชันสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์

อิศรารัตน์ ประกิจ | นพดล ชุมชอบ | ศิริวรรณ จันทร์แก่น |

หน้า 10-17


การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารภายหลังการตายของปลานิล Oreochromis niloticus

วราภรณ์ ห่าหอ | การุณ ทองประจุแก้ว | สมรักษ์ รอดเจริญ | ตุลาคุณ นนทพุทธ |

หน้า 18-24


การจัดการของเสียของคลินิกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ดาริณี พวงแก้ว | ปิยะดา วชิระวงศกร |

หน้า 25-33


การย่อยสลายของพลาสติกชนิด Polybutylene succinate (PBS) ในอาหารเหลวด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกจากหลุมฝังกลบขยะ

วราภรณ์ จันทาสี | ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ | ธนาวดี ลี้จากภัย |

หน้า 34-41


จุลสัณฐานวิทยาของผลพืชสกุลหญ้าคมบาง (Scleria Berg., Cyperaceae) ในประเทศไทย

วิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ | กมลหทัย แวงวาสิต | วรรณวิภา ไชยสงคราม |

หน้า 42-49


Application of response surface methodology for spore production optimization of Beauveria bassiana BNBCRC using biohydrogen effluent-based medium from palm oil mill

Wanida Petlamul | Poonsuk Prasertsan |

หน้า 59-66


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและการจำแนกสายพันธุ์ของไหมอีรี่ (Samia ricini) ที่เลี้ยงในประเทศไทยในระดับโมเลกุล

พรพนา เอี่ยมทิพย์ | อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ | ทิพย์วดี อรรถธรรม |

หน้า 67-74


พันธุ์ไหมไทยที่เหมาะสมกับฤดูกาลของจังหวัดสกลนคร

พุทธพร วิวาจารย์ | สิทธิชัย บุญมั่น | ประชาชาติ นพเสนีย์ | ศุภกฤต จันทรวิชญ์ | ธนพร ขจรผล |

หน้า 75-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University