การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาพืชและสาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกชัย โอเจริญ | สุกัญญา อธิปอนันต์ | สำราญ สาราบรรณ์ | พิชฎา อารยานุรักษ์ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย | จำลอง พุฒซ้อน |

หน้า 483-489


ระบบการทำฟาร์ม การตัดสินใจ และรูปแบบการทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | ประสงค์ หนูแดง |

หน้า 496-505


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University