เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


การวิจัยเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดในเขตเทศบาลนครนครปฐม

สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ | ผกามาศ ไมตรีมิตร | ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ | ปิ่นเพชร จำปา | ยุพดี จารุทรัพย์ | หรรษา นิลาพันธ์ |

หน้า 569-576


การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

รัตติกรณ์ จงวิศาล |

หน้า 577-584


กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใต้ : กระบวนการการสร้างพลังชุมชนด้วยภูมิปัญญาทางชาติพันธุ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์ |

หน้า 585-594


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

อำนาจ รักษาพล |

หน้า 595-602


คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สุนทรา โตบัว | อารีย์ แสงรัศมี |

หน้า 603-610


ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ |

หน้า 611-618


การใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากสวนป่าชายเลน: การจับปูแสม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วนิดา ไชยสาร | วิพักตร์ จินตนา | โสวัตรี ณ ถลาง |

หน้า 619-627


เกษตรกรกับการค้าเสรี: การปรับตัวของเกษตรกรหอมหัวใหญ่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นฤมล นิราทร |

หน้า 638-645


บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น | ศิรินภา จามรมาน | มฑิรุทธ มุ่งถิ่น |

หน้า 706-713


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University