การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-4 กุมภาพันธ์ 2530: บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2530 )


พยาธิ Theileria spp. ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 1. การสำรวจพยาธิในโลหิตโค

สมปอง ส่งคุ้ม | อุษา เชษฐานนท์ | ชาติชาย สังข์วิลัย | สุทิน ธรรมยุติ |

หน้า 5-6


พยาธิ Theileria spp. ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 2. อุบัติการของ Theileria spp. ในโค

อุษา เชษฐานนท์ | สนอง ศรีนันทพันธ์ | ชาติชาย สังข์วิลัย | สุทิน ธรรมยุติ | สมปอง ส่งคุ้ม |

หน้า 7-8


รายงานเบื้องต้นการสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซิสในแพะทางซีรั่มวิทยา

วีณา มุกดาสกุลภิบาล | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ | สนอง ศรีนันทพันธ์ | ชัยณรงค์ นามเข็ม |

หน้า 9-10


การศึกษาปัญหาผสมไม่ติดในพ่อสุกร: ความผิดปกติของอิพิดิไดมีส

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ประเสริฐ ประทีป |

หน้า 13-14


การศึกษาปัญหาผสมไม่ติดในพ่อสุกร: การโตเต็มวัยช้า

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ประเสริฐ ประทีป |

หน้า 15-16


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University