รวมเรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การศึกษาเชิงบรรยายการใช้ประโยชน์นิทานพื้นเมือง ช่วยเสริมการพัฒนาโปรแกรมการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูดในประเทศไทย

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |

หน้า 1-7


การศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุมาลี โกศลสมบัติ |

หน้า 10-11


เปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทยเรื่อง "ละครของไทย" โดยใช้วิธีสอนที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปกับวิธีสอนแบบธรรมดา สำหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี

นันท์ทยา ลำดวน |

หน้า 18-24


การสร้างแบบทดสอบวัดค่านิยมเพื่อใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย

ศิริวรรณ ทองมิตร | รุ่งนภา คงรอด | วิศาล ศรีสำราญ | สุรชัย โค้วตระกูล | วิโรจน์ เข็มเหล็ก | สวัสดิ์ นภากาศ | สมโภชน์ สมบูรณ์ |

หน้า 26-39


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University