เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง

อรวรรณ เวชไชโย | ณรงค์ วีระไวทยะ | ไพลิน จิตรชุ่ม | บุญส่ง ศรีเจริญธรรม |

p. 513-523


ผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้ำมันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์

เบญจพร ตั้งวิชัย | จีรภา หินซุย | จุฑา มุกดาสนิท | วันชัย วรวัฒนเมธีกุล |

p. 524-533


การศึกษาเบื้องต้นความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์ | วรุฒ คงสงด้วง | นภาขวัญ แหวนเพชร | จิตติมา อายุตตะกะ |

p. 534-541


ผลของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีต่อคุณภาพทางเคมี และกายภาพของไส้กรอกปลาอิมัลชัน

สมฤทัย สุจริตธรรม | อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล | จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร | จีรวรรณ มณีโรจน์ |

p. 542-549


การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำการประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ภรณ์วิมล สามปรุ | ณัฏฐณิชา ศรีแก้วดี | นภาขวัญ แหวนเพชร | จิตติมา อายุตตะกะ |

p. 550-557


การตกตะกอนและคุณสมบัติดินตะกอนหลังจากการติดตั้งแนวชะลอคลื่นแบบเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ปภัชญา ศรีชาติ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ณิศรา ถาวรโสตร์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ |

p. 558-566


ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อศลย์ มีนาภา | นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร | ธิดารัตน์ น้อยรักษา | วิภูษิต มัณฑะจิตร |

p. 567-574


การให้อากาศและโมลาสเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ในระบบปิด

อรรณพ ขุนทองน้อย | พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล | ยนต์ มุสิก | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

p. 575-583


การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ธัญชนก จินดาศรี | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ณิศรา ถาวรโสตร์ | อรอิงค์ เวชสิทธิ์ | พฤหัส จันทร์นวล |

p. 591-599


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University