การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( พ.ศ. 2541 )


ผลสำเร็จของการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระทิง (Bibos gaurus) และวัวแดง (Bibos javanicus) และผลการตั้งท้องหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง

ยันต์ สุขวงศ์ | สุเมธ กมลนรนาถ | Chainarong Lohachit | มาลี อภิเมธีธำรง | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร |

หน้า 147


รูปแบบการเรียงตัวของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอที่สกัดแยกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของกระบือปลักโดยใช้เรสตริกชันเอนไซม์ชนิดต่างๆ

จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน | มณีวรรณ กมลพัฒนะ |

หน้า 153


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University