รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509 ( พ.ศ. 2509 )


เปรียบเทียบการใช้ยา ดี.ดี. อบดินในไร่ยาสูบในฤดูร้อนกับการใช้ยา ดี.ดี. อบดินในตอนปลายฤดูฝนเพื่อกำจัดไส้เดือนฝอยโรครากปมของยาสูบ

มานพ แก้วกำเนิด |

p. 350


การแสวงหาและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่สามารถทำลายหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ Erwinia carotovora (L.R.Jones) Holland และ Fusarium oxysporum F. lycopersici Scaa.

ฤกษ์ ศยามานนท์ | ยก ดำรักษ์ | ภัทรศรี ไชยสุต |

p. 353


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University