เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


ลักษณะทางกายภาพของผ้ายีนฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับหินภูเขาไฟ

ธนายุต เล็กรัตน์ | วัลภา แต้มทอง | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร |

หน้า 944-952


ผลของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่

เสาวภา สิทธิโชคธรรม | ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร | พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ | ปราโมทย์ แพงคำ | มานะ กาญจนมณีเสถียร | เสาวภา เขียนงาม | ฌานิกา จันทสระ | ยุภา ปู่แตงอ่อน | อำพร แจ่มผล |

หน้า 953-960


ผลของการกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของน้ำมันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น

พิชญานิน ตั้งวิเศษทรัพย์ | ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร | พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ | เสาวภา เขียนงาม | ยุภา ปู่แตงอ่อน | มานะ กาญจนมณีเสถียร | ปราโมทย์ แพงคำ | ศิวพร แพงคำ | อำพร แจ่มผล |

หน้า 961-968


ผลของอัตราส่วนของเนื้อปลาต่อน้ำแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย

กฤษชนก ศุขเกษม | อุมาพร มีเดช | วัสสกร มณีนิล | เจตนิพิฐ เนียมสุข | ธาริณี เพ็งมาก | พัชรพร เวียงวีระชาติ |

หน้า 979-984


ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา

พรชัย พุทธรักษ์ | ทัศนา ศิริโชติ |

หน้า 985-992


อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ

วรงค์ ภู่ระหงษ์ | มาริษา ภู่ภิญโญกุล | วิชชา ตรีสุวรรณ |

หน้า 993-1001


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University