เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2556 )


ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพกับความก้าวหน้าในงานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

บุณณนิดา โสดา | สุวิทย์ อัจริยะเมต |

หน้า 413-420


การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นงคราญ ไชยเมือง | จิระ คำบุญเรือง | วศิน รวมสุข | เบญจวรรณ พิริภัณฑ์ |

หน้า 429-436


แนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์ | ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ |

หน้า 471-475


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University