การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


พฤติกรรมของพะยูนในระบบนิเวศหญ้าทะเล

สุวรรณ พิทักษ์สินธร | ทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ | โกมล แพรกทอง |

หน้า 3-12


อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1997

พสุธา สุนทรห้าว | วุฒิพล หัวเมืองแก้ว | ปัสสี ประสมสินธ์ | มณฑล จำเริญพฤกษ์ |

หน้า 13-25


การศึกษาการบำบัดสารพิษฟีนอลจากน้ำทิ้งห้องปฎิบัติการด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และ แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์

นุษรา สินบัวทอง | อุบลทิต จังติยานนท์ | โรจน์ คุณเอนก |

หน้า 26-32


การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด

สมชัย เบญจชัย | ธวัช จิรายุส | พรพิมล อมรโชติ | ลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ | จรัส ช่วยนะ | บุญส่ง สมเพาะ | วิชิต สนธิวณิช |

หน้า 33-41


ผลกระทบของการเขตกรรมในสวนองุ่นแบบยกร่องจีนที่มีต่อคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน

คมสันติ วรเนตรสุดาทิพย์ | รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล |

หน้า 42-50


การศึกษาศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกองุ่นทำไวน์ในพื้นที่จังหวัดเลย

บุณยนุช ศุขโต | สุขุม ภู่ทอง |

หน้า 51-58


การกำจัดสารพิษจากสารฆ่าแมลงมาลาไธออนออกจากพืชผักโดยใช้โอโซน

ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ | โรจน์ คุณเอนก | ลักษมี เมตต์ปราณี | จักรกริศน์ จิรภัตตานนท์ |

หน้า 59-66


การสำรวจขอบเขตพื้นที่และสภาพปัจจุบันของแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี

สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ | มิคมินทร์ จารุจินดา |

หน้า 67-76


ความผันแปรในรอบวันและรอบปีของอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้เด่น 3 ชนิด ในป่าผสมผลัดใบ จังหวัดกาญจนบุรี

ลดาวัลย์ พวงจิตร | ประนอม ผาสุข |

หน้า 77-84


การสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ปลูกไม้ผลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

สุภาพ ปารมี | นิพนธ์ ตั้งธรรม |

หน้า 85-95


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University