บทความทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การจำแนกและการวัดผลกระทบของขนาดฟาร์มและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อความแปรปรวนของต้นทุนการผลิตระหว่างฟาร์ม

อรุณ อวนสกุล |

หน้า 104-121


เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลานิล ในเขตท้องที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2524

สะเทื้อน ปิ่นน้อย | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |

หน้า 122-134


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University