เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2557 )


การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจาก Alcaligenes eutrophus DSM 545 ด้วยคลอโรฟอร์มและโซเดียมไฮโพคลอไรต์

อภิรนันทน์ ปัจวิทย์ | ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ | ณัฐวุฒิ คงกล่อม | จารุวรรณ มารุจกล้า | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |

หน้า 41-48


ผลของไคโตซานและสารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค (กาบา) ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ศุรัฐนันท์ คงวรรณ | กมลวรรณ แจ้งชัด | อนุวัตร แจ้งชัด |

หน้า 51-58


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University