การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


สูตรอาหารเสริมชนิดดื่ม

รุจิรา สัมมะสุต | อัจฉรา บุญทวี | สุระภี เสริมพณิชกิจ | อุดม วารกานนท์ | พรรณอร หงษ์โต | ประพันธ์พิศ สิตภาหุล |

หน้า 3-7


การประเมินการบริการอาหารในห้องอาหารสวัสดิการเพื่อการพัฒนาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

รุจิรา สัมมะสุต | จุฑารัตน์ สนธิรัตน์ | อิ่มเอิบ ตราเต็ง | สุนทรี สุคนธะชาติ | นงเยาว์ อนันตศานต์ |

หน้า 8-16


การลดการเผาไหม้ของผ้าฝ้ายที่ใช้หุ้มเครื่องเรือน โดยใช้ลวดตาข่ายอลูมินัมรองใน

เฉลิมขวัญ วัฒนรัตน์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 17-24


ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เวลาในการเลี้ยงดูกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยก่อนเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศรันยา เผือกผ่อง | อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 25-31


การสังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือจากการเล่นแบบสมมติในศูนย์บ้านของเด็กก่อนวัยเรียน

จงกล นันทพล | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล |

หน้า 32-37


ความคาดหวังของวัยรุ่นหญิงเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมสังคม

ประดิษฐา สว่างศรี | ปรียา เกตุทัต |

หน้า 38-42


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University