รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 24 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


การพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร:ไพล

ศศิธร วสุวัต | ปัทมา สุนทรศารทูล | ประคองศิริ บุญคง | วรรณี โรจนโพธิ์ | พรทิพา พิชา | ปราณี นันทศรี | ธัญพร สรรกำเนิด | วิไลพร แช่มช้าง | กรุงไกร เจนพานิช |

p. 187


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University