การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2542 )


ธุรกิจดอกไม้ในหาดใหญ่และสงขลา

อำพร วิริยโกศล | สุพัตรา โมกขกุล | นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง |

หน้า 377-382


การประยุกต์แนวคิดการตลาดยุคใหม่กับความสำเร็จของการพัฒนา ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง

โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ |

หน้า 383-391


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University