เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์สนดำญี่ปุ่น (Pinus thunbergii Parl.) ด้วยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก

วัชรพล ประทุมทอง | พิจิตรา แก้วสอน | ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ |

p. 9-16


ผลของสารผสมที่ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก

ญาณิศา แก้วบังวัน | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |

p. 17-24


ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการพัฒนาดอกและการติดผลของมะยงชิด

อดิสร อร่ามรัตน์ | ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ |

p. 25-30


การพัฒนาสูตรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเน่าของทุเรียน

กนกพร ฉัตรไชยศิริ | รัติยา พงศ์พิสุทธา | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล |

p. 31-38


การตอบสนองต่อสารเคมีกำจัดโรคพืชของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากพื้นที่ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

กนกกร นาคอ้น | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |

p. 39-46


ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการดูดซับและการปลดปล่อยสังกะสีในดินนาภายในสภาพน้ำขัง

สายชล สุขญาณกิจ | ศุภิฌา ธนะจิตต์ | สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |

p. 55-62


ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดถั่วพร้า ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางท่อน้ำต่อลักษณะทางพืชไร่ และผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80

ณัฐพร วรธงไชย | สุตเขตต์ นาคะเสถียร | เอ็จ สโรบล | สุดสายสิน แก้วเรือง |

p. 71-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University