เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การพัฒนาอาหารเสริมชนิดน้ำเพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหารสำเร็จรูปในสุนัข

ทิติยาพร คร้ามบุญลือ | กนกพร ตัณฑ์ไพบูลย์ | บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร | เสาวนีย์ ขวัญสุข | นรินทร์ อุประกรินทร์ | เฉลิมพล เล็กเจริญสุข |

หน้า 473-479


ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวที่สัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี

เบญจมาศ วงศ์สาลี | ราชันย์ อัพภัยชา |

หน้า 481-492


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University