เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ประสิทธิภาพของยาสลบ tribromoethanol ที่ขนาดยาต่างๆ ในหนูเม้าส์ สายพันธุ์ ICR

วัลลภ ลิขิตสุนทรวงศ์ | สุเมธ อำภาวงษ์ | อรอุมา สิงหะ | ทวีศักดิ์ เขตเจริญ | เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล | กาญจนา เข่งคุ้ม |

หน้า 73-78


รายงานสัตว์ป่วย: การทำ Durotomy และ Duropexy เพื่อแก้ไข Obstructive Hydrocephalus ในสุนัขสายพันธุ์เล็กที่พบว่ามี Occipital Malformation

อธิศรา รังสิชล | ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ | ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์ | บดินทร์ ติระพัฒน์ |

หน้า 79-86


รายงานสัตว์ป่วย: การใช้เคมีบำบัดรักษามะเร็งเซลล์น้ำเหลืองในลูกตาสุนัขสองรายตัว

ณัฐเนตร ศรีตระกูล | ภูดิท มณีสาย | นิยดา ทรัพย์ล้านสกุล | อารีย์ ทยานานุภัทร์ |

หน้า 95-103


การยับยั้งการเจริญของสปอร์และการก่อโรคจากเชื้อราน้ำสกุล Achlya ที่แยกจากไข่ปลาบึก Pangasianodon gigas ด้วยโซเดียมคลอไรด์และกรดอะซิติกในระดับห้องปฏิบัติการ

องอาจ เลาหวินิจ | วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์ | ณรงค์ อาบกิ่ง |

หน้า 112-119


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University