เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2555 )


โลกาภิวัตน์กับคุณภาพการบริการที่ผู้บริโภคได้รับในภาคบริการเพื่อสุขภาพ

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ | ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ |

หน้า 191-198


การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐพงศ์ พลับทอง | นาวิน มีนะกรรณ | ทรงพร หาญสันติ |

หน้า 209-216


การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภค ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์

อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ | จอมภัค จันทะคัต |

หน้า 240-247


การศึกษาระบบโซ่อุปทานหอยแครงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชมพูนุท ด้วงจันทร์ | พิมพลักษณ์ พลจรัส | อุษา เรณุมาศ | อันธิกา ทรัพย์สมบูรณ์ | คีริศา กันพ้นภัย |

หน้า 248-255


การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100

ริรินดา ชโลธร | ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล |

หน้า 256-263


แนวทางการดำเนินงานภายหลังการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ณัฐวดี โกวิทางกูร | หฤทัย นำประเสริฐชัย |

หน้า 301-308


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ขวัญฤทัย บุญถึง | จินดา ขันทอง |

หน้า 319-327


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University