การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2542 )


การปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในชนบทเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

อรทัย ไตรวุฒานนท์ | บุญมา โรจนดิษฐ์ | อรรณนพ จันทร์อุปรี | อรพินท์ จินตสถาพร |

หน้า 353-357


การศึกษาระบบการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เกรียงไกร โชประการ | นิตยา วานิกร | ณรงค์ สามารถ | พิทักษ์ สิงห์ทองลา | รักเกียรติ แสนประเสริฐ | ชำนาญ แก้วมณี |

หน้า 358-365


ผลการฝึกอบรมการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

หนูจันทร์ มาตา | ศรีสุวรรณ ชมชัย | ประเดิม ฉ่ำใจ | ชูเกียรติ รักซ้อน | นาม ศิริเสถียร |

หน้า 382-387


ผลการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ปี 2537/38-2540/41

ณรงค์ วุฒิวรรณ | Chavalvut Chainuvati | สมศักดิ์ สุริโย | จรุงศรี บุญมาก | วิโรจน์ แสงพิรุณ |

หน้า 388-395


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University