การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสาลีไทย

สมชาย จอมดวง | สิริพร แก้วสุริยะ | ปาริชาติ เป๊กเครือ | ชุมพล ใหม่จันทร์แดง |

หน้า 353-362


ผลของความชื้นของแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มและอุณหภูมิของเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ ต่อโปรตีนเกษตร

สมชาย ประภาวัต |

หน้า 363-373


การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง

กุลวดี ตรองพาณิชย์ | กาญจนิจ วาจนะวินิจ | อุไร เผ่าสังข์ทอง | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย |

หน้า 383-393


การเจริญเติบโตและผลผลิตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | อาภารัตน์ เชษฐสุมน |

หน้า 395-404


ภาชนะบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออก

อัญชลี กมลรัตนกุล | สักขี แสนสุภา | ชัชวาล วิจารณ์ | สมหมาย พันธ์แจ่ม | ฉวี สีบุบผา |

หน้า 415-423


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University