เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียนใน 4 พื้นที่ของประเทศไทย

สุธรรม นันทมงคลชัย | ศิริกุล อิศรานุรักษ์ | ดวงพร แก้วศิริ |

หน้า 3-10


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด |

หน้า 11-18


การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | พรรณฤนันท์ ละอองผล |

หน้า 28-35


สัมฤทธิผลด้านศีลธรรมของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบสายพุทธ สามัญ และวิชาชีพ

สมสุดา ผู้พัฒน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ |

หน้า 36-43


พฤติกรรมการร่วมคิดร่วมทำระหว่างการทำงานกลุ่มย่อยในชั้นเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

อารดา เตชะไกศิยวณิช |

หน้า 44-50


ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอน วิทยาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2544

วรรณทิพา รอดแรงค้า | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |

หน้า 51-59


ระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา

มธุรส จงชัยกิจ | นาตยา ปิลันธนานนท์ |

หน้า 60-64


การพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ในการสอนแบบสืบเสาะตามกระบวนการ 5 E

สุนันท์ สังข์อ่อง |

หน้า 73-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University