บทความทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 15 สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2519 ( พ.ศ. 2519 )


การวิเคราะห์หาที่ตั้งและขนาดของคลังสินค้าข้าว และปริมาณข้าวส่วนเกินที่ต้องการเก็บรักษา เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว

จำเนียร บุญมา | ไพฑูรย์ รอดวินิจ |

p. 1-17


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University