ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การตกค้างของออกโซลินิค แอซิดในกุ้งกุลาดำ 246 433 2536
การละลายของออกซี่เตตร้าซัยคลินจากอาหารผสมยา และการสะสมของยาในกุ้งกุลาดำ 309 497 2535
การศึกษาการแพร่กระจาย oxytetracycline ในกุ้งกุลาดำ 126 444 2536
การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาอ๊อกซีเตตร้าซัยคลินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากกุ้งกุลาดำที่เป็นโรค 423 248 2534
การใช้ fluoxymesterone ในการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจีน 1,303 287 2531
ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจโรคดวงขาวโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) และการใช้ฟอร์มาลินในการป้องกันการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 66 255 2541
ความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดต่อลูกอ๊อด 208 235 2541
ประสิทธิภาพของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในการควบคุมปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท์ 237 622 2552
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางประการต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabriclus) 246 142 2541
ผลของ beta-1,3 glucan ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (Immune response) ของกุ้งกุลาดำ 167 315 2541
ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) 58 338 2551
ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งกุลาดำในน้ำความเค็มต่ำ 86 379 2549
ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่มต่อแบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio spp.) คุณภาพน้ำและอัตราการรอดตายในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 301 807 2552
ผลของการใช้ฟอร์มาลินเพื่อลดการระบาดของโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ 74 222 2541
ผลของการใช้ออกซี่เตตร้าซัยคลิน ในการรักษาโรคในกุ้งกุลาดำ : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อเยื่อ 203 1,636 2536
เพิ่มเติมโดย Google Scholar