มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้เงินกู้ภาคการเกษตร (ASPL) (โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา) 191 235 2551
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 145 242 2551
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 240 1,357 2554
ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก 157 234 2551
เพิ่มเติมโดย Google Scholar