Creative Commons License
 • ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก

 • Contract farming in Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS): A case study in Tak province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Education, Humanities and Social Sciences, Economics and Business Administration, Agricultural Extension and Home Economics

 • 46

 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

 • 2551

 • สุรพล เศรษฐบุตร
  ดุษฎี ณ ลำปาง

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

 • กรุงเทพฯ

 • 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 477-484

 • 669 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • D50-กฎหมาย

 • พืช;การเกษตรแบบมีสัญญา;การร่วมมือระหว่างประเทศ;ข้อตกลงทางการค้า;ข้อตกลงระหว่างประเทศ;การลงทุน;การขนส่ง;การนำเข้า;กฎข้อบังคับ

 • Plants;Contract farming;International cooperation;Trade agreements;International agreements;Investment;Transport;Imports;Regulations

 • พืชเป้าหมาย;ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา;ยุทธศาสตร์;ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ;แผนการลงทุน;การขนส่ง;การนำเข้า;กฎระเบียบ;การส่งเสริม;จ.ตาก

 • ACMECS;Economic cooperation strategy

 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแผนการลงทุนและกระบวนการในการทำระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในปี 2549/50 ในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ(ACMECS) บริเวณชายแดนแม่สอด-เมียวดี จังหวัดตาก ใช้เทคนิควิธีการประชุมกลุ่มในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ผลการวิจัยพบว่า มีผู้ร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 28 ราย พื้นที่ปลูกรวม 7,546 ไร่ ผลผลิตเป้าหมาย 27,520 ตัน มีรูปแบบ ลักษณะการทำสัญญาฯ ที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลง มีกระบวนการในการผลิตสินค้าเกษตรโดยการติดต่อกับผู้ผลิตและเพาะปลูกในฝั่งพม่า นำเข้าผ่านด่านตรวจศุลกากรและลำเลียงสินค้าส่งไปขายกับไซโลและผู้รับซื้อผลผลิตและทั้งในและนอกจังหวัดตาก วิธีการขนส่งผลผลิตมาทางฝั่งไทยจะต้องแจ้งด่านศุลกากรแม่สอดและมีขั้นตอนการนำเข้าที่ต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด และใบรับรองการตรวจโรคพืช ทั้งนี้ผู้ประกอบการเห็นควรให้มีการลดความเคร่งครัดในระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้าให้มีความสะดวกขึ้น

 • This research was undertaken to investigate the contract farming implementation plan in Tak Province in 2549/50 Year along the borderline of Mae-Sod–Maewadee in the Economic Cooperation Strategy (ACMECS) using focus group technique in qualitative research methodology as a research instrument to collect the information from 10 traders/dealers who participated in contract farming program. Findings revealed that, there were 28 traders participating with the total plantation area of 67,546 Rai, expected to earn the agricultural product of 27,520 Ton. Agricultural production process conducted by making an interpersonal contract with dealers or plantators in the Republic of Myanmar and imported pass-through Mae-Sod Customs Service directed to the Markets inside and outside Tak Province which required a certificate of origin and phytosanitary certificate. In order to be more convenience, traders/dealers were suggested on the reduced of Customs regulations and practices.

 • [1] สุรพล เศรษฐบุตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
  [2] ดุษฎี ณ ลำปาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

 • [1] Suraphol Sreshthaputra (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension)
  [2] Dusdee Na Lampang (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension)

233 157

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

สุรพล เศรษฐบุตร และ ดุษฎี ณ ลำปาง. (2551). ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
           (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


สุรพล เศรษฐบุตร และ ดุษฎี ณ ลำปาง. "ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS):
           กรณีศึกษาจังหวัดตาก".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2551.

สุรพล เศรษฐบุตร และ ดุษฎี ณ ลำปาง. (2551). ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
           (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.