เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคไข่ไก่ในประเทศไทย

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา |

หน้า 525-533


การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีจังหวัดนนทบุรี: การทำผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติ

สิริพิชญ์ วรรณภาส | กำจร แซ่เจียง |

หน้า 534-540


การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สิริพิชญ์ วรรณภาส | กำจร แซ่เจียง | บำรุง อิศรกุล | สุทธา ลอยเดือนฉาย | อรวรรณ อภินาวิน | อำนาจ บุญมี |

หน้า 541-548


การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ศึกษาจังหวัดระยอง

เอมอร อังสุรัตน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | รพี ดอกไม้เทศ | นงนุช ปรมาคม | ชัชชัย แก้วสนธิ | คนึงรัตน์ คำมณี | จิรัฐินาฏ ถังเงิน | พัฒนา อนุรักษ์พงศธร |

หน้า 549-559


การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี

เอมอร อังสุรัตน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | รพี ดอกไม้เทศ | นงนุช ปรมาคม | ชัชชัย แก้วสนธิ | คนึงรัตน์ คำมณี | จิรัฐินาฏ ถังเงิน |

หน้า 560-571


การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เอมอร อังสุรัตน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | รพี ดอกไม้เทศ | นงนุช ปรมาคม | ชัชชัย แก้วสนธิ | จิรัฐินาฏ ถังเงิน | คนึงรัตน์ คำมณี |

หน้า 572-582


การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ประเดิม ฉ่ำใจ | พิชัย ทองดีเลิศ | เมตตา เชยสมบัติ |

หน้า 583-589


การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น

กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ | พนามาศ ตรีวรรณกุล |

หน้า 593-600


การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี |

หน้า 601-607


การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกรในกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | วิณาพร พันธ์คง |

หน้า 608-615


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University