Creative Commons License
 • การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549

 • Capability assessment of farm radio station AM 1836, Department of Agricultural Extension in 2006

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Education, Humanities and Social Sciences, Economics and Business Administration, Agricultural Extension and Home Economics

 • 46

 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

 • 2551

 • ประเดิม ฉ่ำใจ
  พิชัย ทองดีเลิศ
  สาวิตรี รังสิภัทร์
  สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

 • กรุงเทพฯ

 • 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 493-499

 • 669 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • C20-การส่งเสริม

 • วิทยุ;การประเมินผล;การสื่อสาร;การเผยแพร่สารสนเทศ;การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • Radio;Evaluation;Communication;Diffusion of information;Technology transfer

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร;การประเมินศักยภาพ;ความรู้ด้านการเกษตร;รายการเศรษฐกิจพอเพียง;คลื่นวิทยุ;การรับฟัง;การพัฒนา;กรมส่งเสริมการเกษตร

 • Farm radio station;Capability assessment;Listeners' accessibility;Agricultural knowledge broadcasting;Sufficiency economy

 • การประเมินศักยภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง และผลการรับฟัง ความคิดเห็นของบุคลากรสถานีและผู้จัดรายการ จากผลการประเมินพบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 52 ปีขึ้นไป รับฟังรายการวิทยุได้ชัดเจนพอสมควร รายการที่รับฟังมากคือความรู้ด้านการเกษตรในช่วงเช้า รายการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือรายการเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีพบว่า การปฏิบัติงานตรงกรอบ ภาระหน้าที่ของตำแหน่งงาน มีการวางแผนปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างประหยัดและมีคุณค่า โดยมีข้อเสนอแนะสำคัญคือควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น จากผลการประเมินในส่วนของผู้ดำเนินรายการพบว่า ผู้ดำเนินรายการส่วนใหญ่มีปัญหาในการดำเนินรายในระดับน้อย โดยให้ข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาเครื่องส่งเป็นระบบดิจิตอล

 • Capability assessment of the radio station for agriculture had main objectives as follows: the capability on listeners' accessibility, listening results, opinions of the radio station staffs and program producers.The evaluation results showed that most listeners were males at the age above 52 years. They moderately received clear signals from the station and the most listening program was about the agricultural knowledge broadcasting in the early morning. The most useful program was on sufficiency economy. To the part of the station staffs' opinion, it was found that responsibilities were agreed upon the framework of the station. There were plans for conducting the station activities and the wise and efficient use of equipments and tools. The main suggestion from the staffs was there had to be the development and expansion of staff knowledge and experiences. Most radio program producers had problems in running radio programs at the low level.Their suggestions included the station showed the transmission into the digital system.

 • [1] ประเดิม ฉ่ำใจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [2] พิชัย ทองดีเลิศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [3] สาวิตรี รังสิภัทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [4] สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

 • [1] Praderm Chumjai (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty Of Agricultute. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [2] Pichai Tongdeelert (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty Of Agricultute. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [3] Savitree Rangsipaht (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty Of Agricultute. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [4] Sirivoranuch Kaellberg (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty Of Agricultute. Department of Agricultural Extension and Communication)

520 200

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประเดิม ฉ่ำใจ และคนอื่นๆ. (2551). การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร
           ปี 2549
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


ประเดิม ฉ่ำใจ และคนอื่นๆ. "การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี
           2549".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2551.

ประเดิม ฉ่ำใจ และคนอื่นๆ. (2551). การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร
           ปี 2549
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.