ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การขยายพันธุ์รากดำใบยาว (Microsorium pteropus) 96 506 2549
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ำลานไพลินต่อรังสียูวี 94 450 2549
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอะโกลนีม่า Aglaonema simplex 231 1,139 2548
การใช้แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติกที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณเชื้อวิบริโอในกุ้งขาวแวนนาไม 171 656 2554
ผลของ kinetin และ IAA ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไส้ปลาไหล (Barclaya longifolia) 70 283 2552
ผลของความเข้มแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำในตู้ 208 828 2548
ผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและความเข้มแสงที่มีผลต่อความเข้มของสีใบบัวแดง 104 325 2555
ไมโคบักทีริโอซีสในปลากัด 141 252 2533
เพิ่มเติมโดย Google Scholar