มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การวัดระดับของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในน้ำนม เพื่อช่วยในการทำนายการตั้งท้องและศึกษาเหตุของการผสมไม่ติดในโคนม 163 366 2527
การวินิจฉัยโรค Pseudorabies โดยวิธี Microimmunodiffusion test 99 106 2523
การวิเคราะห์หาปริมาณของสารอฟล่าท็อกซินในอาหารไก่และสุกร จากฟาร์มที่มีปัญหาสุขภาพสัตว์ 165 172 2537
การศึกษาผลของอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ที่มีต่ออัตราการผสมติดโดยการผสมเทียมในโค และกระบือ 784 272 2534
การศึกษายาแอมพิซิลลินในสุนัข โดยการฉีดยาเข้าหลอดเลือดและให้กินยาก่อนและหลังอาหาร 184 922 2537
การสำรวจพยาธิภายในของกระบือและโค ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการอีสานเขียว 464 367 2533
การสำรวจโรค โลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) ของหน่วยราชการ และเอกชนโดยวิธี Coggins Test 286 274 2528
การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในเลือดของโคนมที่เป็นโรคโบวาย ลูวคีเมีย 165 493 2528
วิธีการสกัดและการวิเคราะห์แบบ radioimmunoassay เพื่อวัดปริมาณ estradiol และ progesterone ในอุจจาระของชะนี ในกรงเลี้ยง 103 500 2541
อิทธิพลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อตัวอ่อน ในระยะแรกของการอุ้มท้องของสุกร 230 364 2538
โรค Bovine Leukaemia ในโคนมที่สหกรณ์โคนมหนองโพ 129 162 2526
เพิ่มเติมโดย Google Scholar