การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 12 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516 ( พ.ศ. 2516 )


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University