ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การคุ้มครองส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการกระจายรายได้ 122 76 2517
การลงทุนจากต่างประเทศ การถ่ายทอดวิทยาการและการจ้างทำงาน 103 108 2517
การศึกษาถึงความสามารถของประเทศไทยในการขยายการส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปจำหน่ายในต่างประเทศ 94 127 2514
การศึกษาถึงอุปสงค์ของสินค้าออกที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 121 109 2516
การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง 110 83 2518
บทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น 272 127 2522
ปรากฏการณ์บางอย่างในวงจรทางธุรกิจของไทย 113 213 2509
ผลจากการสำรวจผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ 192 157 2516
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศในเอเชียและแปซิฟิก 109 185 2523
โครงสร้างและการแข่งขันของตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ 105 124 2527
โรงงานสับปะรดกระป๋องกับการพัฒนาท้องถิ่น 150 205 2524
เพิ่มเติมโดย Google Scholar