อาหาร ( ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, 2539 )


การศึกษาความปลอดภัยของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina ตากแห้งซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ)

ประไพภัทร คลังทรัพย์ | จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ | จรรยา พุกกะเวส | สมบูรณ์ ผู้พัฒน์ | เยาวดี คุปตะพันธ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ |

หน้า 44-53


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831 ภายใน 615711

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University