อาหาร ( ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, 2540 )


การสำรวจปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว น้ำนมถั่วเหลือง

เพ็ญศรี อินทรขาว | เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์ | เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ | ศาสตรี เสาวคนธ์ | อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | ชลอ อินทรขาว | เยาวมาล จันทรนิภาพงศ์ | รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร | วีนัส ศุภวันต์ | ปราณีต ผ่องแผ้ว |

หน้า 255-264


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831 ภายใน 615711

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University