วารสารอาหาร ( ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, 2550 )


การใช้สารซัลไฟต์ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าว และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยต่อการบริโภค

เวณิกา เบ็ญจพงษ์ | อรอนงค์ มหัคฆพงศ์ | อาณดี นิติธรรมยง | เรณู ทวิชชาติวิทยากุล | วีรยา การพานิช |

หน้า 163-172


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831 ภายใน 615711

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University