อาหาร ( ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, 2539 )


ปริมาณสารไอโอดีนในเกลือไอโอดีน ที่ผลิตจำหน่ายในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ปราณีต ผ่องแผ้ว | รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร | วีนัส ศุภวันต์ | เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ | นิยมศรี วุฒิวัย | อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์ | ศาสตรี เสาวคนธ์ |

หน้า 108-117


ปริมาณสารไอโอดีนในเกลือไอโอดีน ที่ผลิตจำหน่ายในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ศาสตรี เสาวคนธ์ | เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์ | อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | นิยมศรี วุฒิวัย | เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ | วีนัส ศุภวันต์ | รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร | ปราณีต ผ่องแผ้ว |

หน้า 108-117


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University