วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 53, ฉบับที่1, 2566 )


ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ

นภัสสร เพียสุระ | พรรัตน์ สินชัยพานิช | อนันทิตา แสงสุริยวงษ์ |

หน้า 5-18


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร