อาหาร (Food) เป็นวารสารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำวารสารอาหาร (Food Journal) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ISSN 0125-1147 (Print)และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจาก "อาหาร" ISSN 0125-1147 (Print) เป็นวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Journal of Food Research and Product Development, JFRPD) เป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) และ ISSN 2821-9813 (Online) ตั้งแต่ วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและโภชนาการ

2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น

3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและหน่วยงานของรัฐ

 

กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 4 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องเป็นบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเอง

รูปแบบการพิจารณา : single blinded