วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Journal of Food Research and Product Development, JFRPD)

ชื่อวารสารเดิม : วารสารอาหาร (Food Journal)

ISSN (Food Journal) : 0125-1147 (Print)

ISSN (JFRPD) : 2821-9813 (Online)

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., ต.ค-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ (Food Journal) : ปีที่ 1 (2513) – ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (2565)

เริ่มพิมพ์ (JFRPD) : ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 (2565) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

  

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, 2565 )


วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, 2565 )