วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Journal of Food Research and Product Development, JFRPD)

ชื่อวารสารเดิม : วารสารอาหาร (Food Journal)

ISSN (Food Journal) : 0125-1147 (Print)

ISSN (JFRPD) : 2821-9813 (Online)

กำหนดออก : กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่เดือนมิถุนายน)

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่เดือนธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ (Food Journal) : ปีที่ 1 (2513) – ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (2565)

เริ่มพิมพ์ (JFRPD) : ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 (2565) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

  

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, 2566 )


วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, 2566 )


ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ

นภัสสร เพียสุระ | พรรัตน์ สินชัยพานิช | อนันทิตา แสงสุริยวงษ์ |

หน้า 5-18