อาหาร ( ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, 2541 )


ผลกระทบของภาวะการเก็บต่อความคงตัวของสารไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา และน้ำดื่มที่เสริมด้วยไอโอดีน

รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร | ปราณีต ผ่องแผ้ว | วีนัส ศุภวันต์ | เยาวมาล จันทรนิภาพงศ์ | อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ | ชลอ อินทรขาว | ศาสตรี เสาวคนธ์ | เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์ |

หน้า 31-41


ผลกระทบของภาวะการเก็บต่อความคงตัวของสารไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา และน้ำดื่มที่เสริมด้วยไอโอดีน

เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์ | ศาสตรี เสาวคนธ์ | ชลอ อินทรขาว | เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ | อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ | เยาวมาล จันทรนิภาพงศ์ | วีนัส ศุภวันต์ | ปราณีต ผ่องแผ้ว | รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร |

หน้า 31-41


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831 ภายใน 615711

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University