วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, 2566 )


ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ

นภัสสร เพียสุระ | พรรัตน์ สินชัยพานิช | อนันทิตา แสงสุริยวงษ์ |

หน้า 5-18


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831 ภายใน 615711

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University