• ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 44-53

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • SPIRULINA;SEAWEED CULTURE;CULTURE MEDIA;SALINE WATER;FOOD SAFETY

 • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน;SPRIRULINA;น้ำทิ้งนาเกลือ;การเพาะเลี้ยง;องค์ประกอบทางเคมี;การบริโภค;ความปลอดภัย;อาหารเพาะเลี้ยง

 • จุดประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษาความปลอดภัยของการบริโภคสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina ซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ) โดยใช้สาหร่ายที่มีความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 10 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นำมาผสมอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารมาตรฐานเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ไม่พบความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งพฤติกรรมและร่างกายภายนอก การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวและการกินอาหาร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ค่าทางโลหิตวิทยาและเคมีโลหิต ก็ไม่พบความแตกต่างเช่นกัน อย่างไรก็ตามน้ำหนักของอวัยวะต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวและน้ำหนักสมอง ไม่มีความแตกต่างใดๆ การตรวจอวัยวะด้วยตาเปล่า ไม่พบความผิดปกติ การตรวจทางพยาธิวิทยาคลีนิค ไม่พบความผิดปกติเช่นกัน ผลจากการศึกษาพบว่า สาหร่าย Spirulina ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ เหมาะแก่การนำไปบริโภค

 • Objective is to investigate the safety study of solar-dried Spirulina product, cultured by using salt stock solution in three levels 10, 20 and 30 percent respectively by feeding in rats for 12 weeks, compared between experimental and control group which given by standard diet. There were no any noticeable changes in appearance and beheavior. Body weight and food consumption showed no statistically significant differences. Hematological and Blood chemistry studied were normal. However, mean values of relative organ weights showed no statistically significant differences. Terminal gross autopsy findings were quite normal. Histopathological studies revealed no significant evidence of hazardous effect from Spirulina consumption.

 • [1] ประไพภัทร คลังทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
  [2] จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์
  [3] จรรยา พุกกะเวส
  [4] สมบูรณ์ ผู้พัฒน์
  [5] เยาวดี คุปตะพันธ์
  [6] ผ่องศรี จิตตนูนท์
  [7] ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

 • [1] Pongsri Jittanoonta (Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand). Inst. of Food Research and Product Development)
  [2] Yaovadee Cuptapun
  [3] Somboon Phoopat
  [4] Chanja Pukkavesa
  [5] Jakkrapong Limpanussorn
  [6] Prapaipat Klungsupya
  [7] Duangchan Hengsawadi

308 456

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประไพภัทร คลังทรัพย์ และคนอื่นๆ. (2539). การศึกษาความปลอดภัยของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina
           ตากแห้งซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ)
.  อาหาร, 26 (1) ,44-53


ประไพภัทร คลังทรัพย์ และคนอื่นๆ. "การศึกษาความปลอดภัยของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina
           ตากแห้งซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ)" อาหาร, 26, 2539, 44-53.

ประไพภัทร คลังทรัพย์ และคนอื่นๆ. (2539). การศึกษาความปลอดภัยของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina
           ตากแห้งซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ)
.  อาหาร, 26 (1) ,44-53