• อาหารฉายรังสี

 • อาหาร

 • Food (Thailand)

 • ม.ค.-มี.ค. 2535

 • 0125-1147

 • 2535

 • มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์

 • ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 หน้า 45-48

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • อาหารฉายรังสี;การฉายรังสี;ความเสียหายที่เกิดจากการถูกรังสี;คุณค่าทางโภชนาการ;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส

 • Irradiated foods;Irradiation;Radiation damage;Nutritive value;Organoleptic properties

 • อาหาร;การฉายรังสี;การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส;การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 • Irradiated foods;Irradiation;Radiation damage;Nutritive value;Organoleptic properties;Chemical composition

 • [1] มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

201 750

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์. (2535). อาหารฉายรังสี.  อาหาร, 22 (1) ,45-48


มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์. "อาหารฉายรังสี" อาหาร, 22, 2535, 45-48.

มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์. (2535). อาหารฉายรังสี.  อาหาร, 22 (1) ,45-48