• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น

  • อาหาร

  • เม.ย.-มิ.ย. 2540

  • ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 หน้า 79-99

  • 2540

  • ประชา บุญญสิริกูล

  • Q02-การแปรรูปอาหาร

  • ขนมกรอบ;เอ็กซทรูชั่น;ขนมขบเคี้ยว;อาหารขบเคี้ยว;ข้าวเกรียบ;กระบวนการผลิต

  • [1] ประชา บุญญสิริกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

86 856

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประชา บุญญสิริกูล. (2540). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น.  อาหาร, 27 (2) ,79-99


ประชา บุญญสิริกูล. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น" อาหาร, 27, 2540, 79-99.

ประชา บุญญสิริกูล. (2540). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น.  อาหาร, 27 (2) ,79-99