• ลำใยแห้ง

  • อาหาร

  • ก.ค.-ก.ย. 2524

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 หน้า 180-185

  • 2524

  • อุ่นจิตร ภักดีไทย

  • Q02-การแปรรูปอาหาร

  • ลำไยแห้ง;วิธีทำ;คุณค่าทางอาหาร;พันธุ์;การอบทั้งเปลือก

  • [1] อุ่นจิตร ภักดีไทย

132

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อุ่นจิตร ภักดีไทย. (2524). ลำใยแห้ง.  อาหาร, 13 (3) ,180-185


อุ่นจิตร ภักดีไทย. "ลำใยแห้ง" อาหาร, 13, 2524, 180-185.

อุ่นจิตร ภักดีไทย. (2524). ลำใยแห้ง.  อาหาร, 13 (3) ,180-185