• ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 หน้า 43-57

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5511

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • คีเฟอร์นม;คีเฟอร์น้ำ;นมเปรี้ยว;ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช;ผลิตภัณฑ์หมัก;อาหารทางเลือก;อาหารเพื่อสุขภาพ;กระบวนการหมัก;กระบวนการผลิต;เมล็ดคีเฟอร์;จุลินทรีย์;คุณค่าทางโภชนาการ;ฤทธิ์ทางชีวภาพ;การป้องกันโรค;การเสริมภูมิคุ้มกัน;ลำไส้อักเสบ;การต้านมะเร็ง

 • Milk kefir;Water kefir;Fermented products;Health foods;Healthy alternative food;Fermentation processes;Kefir grains;Microorganisms;Nutritive value;Biological activities;Immune system

 • ในปัจจุบันผู้บริโภคมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลของระบบย่อยอาหาร และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจึงกำลังเป็นที่นิยม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคีเฟอร์เป็นผลิตภัณฑ์หมักที่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรสชาติและสารอาหารของคีเฟอร์ มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของสารตั้งต้นและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก สามารถแบ่งได้เป็นคีเฟอร์นมที่ใช้นมเป็นวัตถุดิบหลัก และคีเฟอร์น้ำที่ไม่ใช้นมเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อเป็นทางเลือกให้ให้แก่ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์นม แพ้แล็กโทส และผู้ที่บริโภคมังสวิรัติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้

 • Consumers are paying more attention to healthy alternative food, especially during the COVID-19 epidemic. Food and beverage products that contain probiotics that contribute to the balance of the digestive system and strengthen the immune system are becoming popular. Kefir is a fermented product that is a healthy alternative food. Different tastes and nutrition depend on raw materials and microorganism groups in fermentation. There are divided into milk and water kefir, which uses milk and non-dairy as the raw materials, respectively. Water kefir is an alternative product for people with dairy allergies, lactose intolerance, and vegetarians. In addition, kefir products are biologically active. It helps to promote health and prevent disease.

 • [1] วนิดา ปานอุทัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์)
  [2] สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก)
  [3] มัสนาวี อาดำ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [4] รัตตินันท์ โรมรัตตะพันธุ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [5] ชาลิสา ยอดบำเพิง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Wanida Pan-utai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Applied Microbiology)
  [2] Soisuda Pornpukdeewattana (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). School of Food Industry. Division of Fermentation Technology)
  [3] Masnavee Adam (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). School of Food Industry. Division of Food Science and Technology)
  [4] Rattinan Romrattaphan (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). School of Food Industry. Division of Food Science and Technology)
  [5] Charisa Yodbumpreng (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). School of Food Industry. Division of Food Science and Technology)

135 63

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วนิดา ปานอุทัย และคนอื่นๆ. (2566). คีเฟอร์: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักเพื่อสุขภาพ
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,43-57


วนิดา ปานอุทัย และคนอื่นๆ. "คีเฟอร์: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักเพื่อสุขภาพ"
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53, 2566, 43-57.

วนิดา ปานอุทัย และคนอื่นๆ. (2566). คีเฟอร์: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักเพื่อสุขภาพ
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,43-57