• ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก

 • Ketogenic diet products

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ก.ค.-ก.ย. 2565

 • 2821-9813 (online)

 • 2565

 • ชมดาว สิกขะมณฑล

 • ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 หน้า 15-24

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • มนุษย์;โภชนาการของมนุษย์;สภาวะทางโภชนาการ;อาหารลดน้ำหนัก;อาหารลดความอ้วน;อาหารเพื่อสุขภาพ;พฤติกรรมผู้บริโภค;คีโตเจนิก;ไดเอท;การลดน้ำหนัก

 • Humans;Human nutrition;Nutritional status;Dietetic foods;Health foods;Consumer behaviour;Ketogenic diet;Food diet;Weight reduction

 • การบริโภคอาหารคือสิ่งที่สำคัญของมนุษย์อย่างมากโดยพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของร่างกาย แต่ถ้าต้องการมีสุขภาพที่ดีหรือมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมแต่ละบุคคล จำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติในการเลือกอาหารให้ถูกต้อง จากแนวโน้มกระแสการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคส่วนหนึ่งได้มีการเลือกปฏิบัติเพื่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารหรือซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมาบริโภค ซึ่งปัจจุบันในสภาวะของผู้บริโภควัยทำงานได้ทำงานอย่างเร่งรีบและความเคร่งเครียด ทำให้ผู้บริโภควัยทำงานมักจะรับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารที่มีไขมันสูง มีผักน้อย ก่อให้เกิดเป็นโรคอ้วนดังกล่าว มีผลให้กลุ่มวัยทำงานหันมาสนใจอาหารคีโตเจนิกมาบริโภคแทน ซึ่งอาหารคีโตเจนิกเป็นอาหารเน้นไขมันดี มีโปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำ ดังนั้นมีผู้แนะนำแนวทางการรับประทานอาหารคีโตเจนิกที่นิยมกันมากในไทยและต่างประเทศมีหลายแบบหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิกนี้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่างก็ตาม ถ้าเราเลือกและปฏิบัติบริโภคอาหารที่ถูกต้องจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

 • [1] ชมดาว สิกขะมณฑล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)

 • [1] Chomdao Sikkamondhol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Chemistry and Physics)

375 278

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ชมดาว สิกขะมณฑล. (2565). ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (3) ,15-24


ชมดาว สิกขะมณฑล. "ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52, 2565, 15-24.

ชมดาว สิกขะมณฑล. (2565). ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (3) ,15-24